Muzeum Regionalne "Państwa Muszyńskiego" - Muszyna ul. Krzywa 1

 ZARZĄDZENIE Nr 2.2020

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE

z dnia 18 lutego 2020 r.

 

 

W sprawie ustalenia Regulaminu zwiedzania Muzeum Regionalnego, „Państwa Muszyńskiego” działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie

 

Działając na podstawie: art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 194) oraz ustawy z dnia 

21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 917 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Zwiedzania Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego” działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.

 

§ 2

Regulamin podlega upublicznieniu w budynku muzeum w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie w części dotyczącej Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego” działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

w Muszynie.

 

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników muzeum do zapoznania się z treścią Regulaminu, przestrzegania jego zapisów oraz do egzekwowania od gości zwiedzających muzeum podporządkowania się zapisom Regulaminu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 01 lipca 2019 roku.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  2.2020

Dyrektora Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Muszynie

z dnia 18 lutego 2020 r.

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego” 

działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie

 

Podstawą wejścia na teren Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu.

Cennik zwiedzania Muzeum wraz z przysługującymi ulgami oraz uznanym wstępem bezpłatnym zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu zwiedzania Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego”.

Dniem wolnym od opłat za zwiedzanie muzeum jest wtorek.

Ostatnie wejście jest możliwe na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

Na pół godziny przed zamknięciem Muzeum kasa nie prowadzi sprzedaży biletów.

Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach.

Grupa zorganizowana (licząca co najmniej 10 osób) zwiedza Muzeum 

z przewodnikiem.

Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób.

Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez pracowników Muzeum.

Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.

Zabrania się dotykania eksponatów, gablot i siadania na meblach.

Do Muzeum nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów, żuć gumy i palić tytoniu.

Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum.

Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się 

w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania 

w miejscach publicznych.

W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor w dni powszednie. 

         Tel. 18 534 92 81 lub 662 657 007

 

Godziny otwarcia Muzeum:

Wtorek                 10.00 - 15.30

Środa, czwartek, piątek, sobota 10.00 - 17.00

Niedziela 13.00 - 17.00

Poniedziałek nieczynne

 

 

 

 

 

          Załącznik nr 1

          do Regulaminu zwiedzania Muzeum

          Regionalnego „Państwa Muszyńskiego”

 

 

Cennik biletów:

Dorośli                    5,00 zł

Dzieci i młodzież ucząca się 3,00 zł

Studenci do 26 roku życia 3,00 zł

Seniorzy powyżej 60 roku życia 3,00 zł

 

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje: 

osobom powyżej 60 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, 

a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,

posiadaczom „Karty Seniora”,

osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

kombatantom,

nauczycielom,

uczniom i studentom do 26 roku życia.

 

Wstęp bezpłatny (bilety darmowe) do Muzeum przysługuje: 

osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

posiadaczom Karty Polaka,

przewodnikom wycieczek, 

opiekunom grup, 

dzieciom do lat siedmiu,

weteranom i weteranom poszkodowanym.

 

Ponadto możliwe jest zwolnienie lub zmniejszenie opłaty za wstęp po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie.

 

 

 

 

Aktualności

Historia

Wystawy

 

więcej >>

 

 

 

 

 

 

 

          

UA-22074793-1